Nasze zasady

KODEKS ETYCZNY PRZEWODNIKA PTTK

1. Przewodnik powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej

i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

2. Podstawowym zadaniem przewodnika jest troska o dobro i zdrowie uczestnika wy- 

cieczki oraz uczciwe i rzetelne przekazywanie wiedzy.

3. Przewodnik powinien uczyć i wychowywać własną postawą i przykładem,

4. Przewodnik powinien być tolerancyjny wobec różnych przekonań i światopoglądów, 

respektujących ład społeczny i moralny.

5. Przewodnik w duchu prawdy i miłości Ojczyzny powinien uczyć zasad współżycia 

społecznego oraz patriotyzmu i sam postępować zgodnie z nimi.

6. Przewodnik wprowadza uczestników wycieczek w dziedzictwo kulturowe Polski 

oraz powinien uczyć poszanowania kultury innych narodów.

7. Przewodnik uczy poszanowania i kultury współżycia ze światem przyrody. 

8. Przewodnik przekazuje wiedzę o kulturze i tradycjach narodowych.

9. Przewodnik uczy i jest obowiązany przestrzegać norm prawnych, stojących na 

straży dobra wspólnego.

10. Powinnością przewodnika jest troska o dobre imię środowiska przewodnickiego, 

a przewodników powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy i solidarności.

11. Przewodnik powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi prze- 

wodnikami.

12. Przewodnik jest obowiązany uczestniczyć w różnych formach dokształcania i do- 

skonalenia zawodowego oraz dbać o wysoki poziom swojej wiedzy przewodnickiej. 

Po- winnością przewodnika jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

13. Moralnym obowiązkiem przewodnika jest sumienne i rzetelne wykonywanie swoich 

zadań dydaktycznych i wychowawczych.

14. Przewodnik ma prawo żądać, by zapewniono mu właściwe, przyjęte w światowej 

turystyce, warunki pracy i godziwe wynagrodzenie – nie uzależnia jednak od nich 

jakości swojej pracy.

15. Przewodnika powinna cechować wysoka kultura osobista, zwłaszcza kultura języka 

ojczystego, a w życiu prywatnym jak i zawodowym powinien kierować się takimi 

samymi zasadami etycznymi.

16. Przewodnik doświadczony powinien otoczyć opieką przewodników rozpoczynają- 

cych służbę przewodnicką, służąc im radą i pomocą. Przewodnik młodszy powinien 

okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym przewodnickim stażem.